Adwokat Białystok

Często chociaż raz w życiu zdarzy nam się sytuacja, kiedy będziemy potrzebowali skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadzi nas przez cały proces związany z wszczęciem, wprowadzeniem i zakończeniem sprawy sądowej. Taką osobą z pewnością może być adwokat.

Dzieję się tak w głównej mierze dlatego, że nie posiadając odpowiedniego wykształcenia i wiedzy praktycznej z danej dziedziny możemy sobie w dużej mierze zaszkodzić w pojedynkę, niż pomóc.

Z kolei adwokat, jako osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw, może udzielić skutecznej i merytorycznej pomocy prawnej.

Kim jest adwokat?

Adwokat to z pewnością specjalista w dziedzinie prawa, który uzyskał stosowne wykształcenie prawnicze, kończąc jednolite studia magisterskie na kierunku prawo oraz przebył drogę aplikacji adwokackiej, zakończonej pozytywnym wynikiem na państwowym egzaminie uprawniającym do wykonywania zawodu adwokata.

Adwokat to również tytuł zawodowy, co wynika z ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Na dwa lata przed przewidywanym terminem zakończenia studiów student zobowiązany jest wybrać stosowne seminarium magisterskie, na które będzie uczęszczać, a które ma pomóc mu wybrać temat pracy magisterskiej i w dalszej kolejności ją przygotować.

Studia prawnicze kończą się z momentem złożenia egzaminu, w trakcie którego student przedstawia temat swojej pracy, odpowiada na pytania z nią związane, jak również jest egzaminowany z zagadnień głównych tego kierunku, który obrał jako swoje seminarium magisterskie.

Jak wyglądają studia prawnicze?

Przyglądając się powyższym warunkom w nieco szczególny sposób, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę że jednolite studia magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat.

W tym czasie student prawa przechodzi przez poszczególne, kolejne etapy kształcenia, poczynając od podstaw związanych z prawoznawstwem, historią prawa, jak również prawem rzymskim, przechodząc w dalszej kolejności przez poszczególne gałęzie prawa, jak prawo cywilne, karne, rodzinne, gospodarcze, rolne, administracyjne czy finansowe.

Poza tym student prawa zdobywa wiedzę z zakresu filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, logiki prawniczej, jak również nowożytnego języka obcego.

Gruntowna wiedza z zakresu powyższy gałęzi prawa jest wielokrotnie i sukcesywnie sprawdzana w trakcie różnego rodzaju kolokwiów, zaliczeń i egzaminów, których pozytywny wynik warunkuje przejście na kolejne rok studiów.

Podobnie jak w przypadku innych studiów magisterskich, studenci prawa przez dwa ostatnie lata nauki uczęszczają na seminaria magisterskie, w trakcie których tworzą zręby swojej pracy dyplomowej, aby następnie w trakcie egzaminu magisterskiego przedstawić swoje osiągnięcia i koniec końców otrzymać tytuł zawodowy magistra prawa.

Co dalej po studiach prawniczych?

Tak jak już zostało wspomniane, ukończenie studiów prawniczych stanowi jeden z elementów składowych, dzięki którym możemy w przyszłości uzyskać i posługiwać się tytułem zawodowym „adwokat”.

Aby to się stało, po zakończeniu studiów należy przystąpić i uzyskać pozytywny wynik na egzaminie wstępnym na aplikacje, ukończyć ową aplikację i zdać egzamin państwowy. Egzamin taki składa się ze 150 pytań, na które przyszły adwokat musi odpowiedzieć prawidłowo w 66%, tj. udzielić 100 prawidłowych odpowiedzi.

Czym jest aplikacja adwokacka?

Aplikacja adwokacka, podobnie jak studia prawnicze, to okres wzmożonej pracy nad zdobywaniem doświadczenia i większej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Trzeba mieć jednak na względzie, że będąc na aplikacji trzeba co do zasady wykazywać już odpowiedni poziom wiedzy, albowiem te zagadnienia, które są poruszane w ramach aplikacji, znacznie wykraczają poza zakres tematów omawianych w trakcie studiów.

Aplikacja adwokacka to również czas, w którym przyszły adwokat może szkolić się praktycznie, mając możliwość występowania w imieniu konkretnego adwokata już po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia aplikacji.

Dzięki takim regulacjom aplikant adwokacki jest w stanie występować przed sądami powszechnymi, prokuraturami i innymi organami administracji państwowej, gdzie może zarówno wykonywać czynności stricte techniczne (wykonywanie fotokopii), ale również może reprezentować klienta w trakcie rozprawy, przesłuchania lub innych czynności w sprawie.

Jakie zagadnienia poruszane są w trakcie aplikacji?

W trakcie aplikacji pojawiają się poszczególne bloki tematyczne, takie jak prawo karne, cywilne oraz gospodarcze administracyjne czy podatkowe. Ponadto na zakończenie poszczególnych etapów aplikacji, trwającej w sumie 3 lata, odbywają się kolokwia pisemne i ustne, w trakcie których sprawdza się wiedzę i umiejętności praktyczne, jakie posiadł przyszły adwokat.

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu aplikacji adwokackiej można przystąpić do egzaminu zawodowego, który organizowany jest raz w roku, najczęściej w okolicach marca/kwietnia.

Z kolei do zdania egzaminu zawodowego i uzyskania tytułu adwokata konieczne jest uzyskanie pozytywnych ocen z 5 przedmiotów (prawo cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne oraz etyka adwokacka).

Skuteczni adwokaci Białystok

Przybliżając Państwu tematykę dotarcia do tytułu adwokata, chcemy zwrócić uwagę, że w ramach swojej działalności Multikancelaria korzysta z pomocy profesjonalnych adwokatów i radców prawnych, przez co zapewnia profesjonalny poziom pomocy prawnej oraz możliwość reprezentowania klienta od rozpoczęcia do zakończenia sprawy.

Jak bowiem widać, osoby te dysponują szerokim zakresem wiedzy, który gromadzony był przez okres co najmniej 8 lat, co może przynieść Państwu tylko korzyści.

Adwokat dodatkowo obowiązany jest do kształcenia się, poznawania nowych przepisów i aktualizacji, dzięki czemu mają Państwo pewność, że przekazana przez adwokata wiedza będzie aktualna.

Prawnik Białystok

Zapewne większość z Państwa zastanawia się nad tym jak wygląda wizyta w Multikancelarii, w trakcie której obecny jest adwokat.

W pierwszej kolejności konieczne jest skontaktowanie się w celu zakomunikowania potrzeby uzyskania pomocy prawnej. Kontakt z Multikancelarią dostępny jest za pośrednictwem telefonu, przez adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, zawartego na stronie Multikancelarii.

Każdy z ww. sposobów komunikacji z pewnością doprowadzi Państwa do pierwszego kontaktu z członkiem zespołu Multikancelarii, który w dalszym zakresie przydzieli Państwu odpowiedniego adwokata lub radcę prawnego, jak również specjalistę z innej dziedziny, jeżeli tylko taka będzie potrzeba.

W trakcie pierwszej rozmowy warto w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim obecnym problemie prawnym, z jakiego zakresu on jest, na jakim etapie znajduje się obecnie postępowania oraz czy otrzymali Państwo jakieś dokumenty, w którym wyznaczone zostały terminy na odpowiedź, odpisanie.

Zasady etyki, którymi kieruje się adwokat

Obok wiedzy i umiejętności praktycznych adwokata, ważne jest, aby byli Państwo świadomi, że adwokat, jako zawód zaufania publicznego, musi kierować się w swoim działaniu zasadami etyki zawodowej.

Normy te zostały skodyfikowane przez organy adwokatury w specjalnym dokumencie, który obowiązuje wszystkich adwokatów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej już przez sam fakt bycia wpisanym na listę adwokatów danej izby adwokackiej.

Wbrew pozorom przepisy etyki adwokackiej to nie tylko górnolotne normy, które mają wyróżniać adwokaturę na tle innych organizacji. To przede wszystkim realne mechanizmy, które mają na celu zarówno trzymanie odpowiedniego poziomu członków adwokatury, ale również mają za zadanie ochronę interesów klienta.

Tajemnica adwokacka

Zwróćmy chociażby uwagę na kwestie tajemnicy adwokackiej, która pojawia się zarówno w ustawie Prawo o adwokaturze, jak i samym kodeksie etyki. Adwokat został zobligowany do zachowania w pełnej tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się świadcząc daną pomoc prawną.

Przez to, że Multikancelaria współpracuje z adwokatami, którzy tą zasadą się kierują, otrzymują Państwo dodatkowe zapewnienie i bezpieczeństwo co do danych przekazywanych w ramach pomocy prawnej udzielanej przez Multikancelarię.

Co więcej, z zachowania tajemnicy adwokackiej nie może zwolnić adwokata nawet sam klient, co tym bardziej świadczy o doniosłości tej instytucji.

Kancelaria adwokacka Białystok

Pomoc osoby, jaką jest adwokat, może okazać się zbawienna w skutkach. W Multikancelarii osoby z nami współpracujące posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, gospodarczego, karnego czy mediacji, wobec czego zawsze możemy zaproponować Państwu dobre i sprawdzone rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu!