Adwokat Sokółka

Adwokat Sokółka Multikancelaria

Multikancelaria to zespół profesjonalistów, którzy udzielają pomoce z zakresu prawa, finansów czy księgowości. Współpraca Multikancelarii z profesjonalnymi pełnomocnikami, to jest adwokatami i radcami prawnymi powoduje, że świadczona pomoc prawna jest jak najwyższej jakości i zawsze ma na celu ochronę praw oraz świadome spełnianie obowiązków przez Klienta.
Z pewnością wiele z Państwa zastanawia się jak wygląda wizyta w Kancelarii, jak powinno się do tego przygotować, co powinno ze sobą wziąć na takie spotkanie.

Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy Sokółka tych informacji, które będą przydatne do przebiegu pierwszego spotkania z Multikancelaria oraz dalszej współpracy.

Skuteczni adwokacki Sokółka – zespół Multikancelarii

W pierwszej kolejności trzeba mieć na względzie, że zespół Multikancelarii cechuje wysoki poziom kultury osobistej, jak również ludzkiego i empatycznego podejścia do problemów Klienta.

Każdorazowo staramy się, aby atmosfera poszczególnych spotkań w żadnym stopniu nie odbiegała od przyjętego poziomu, tak, aby Klient czuł się swobodnie i był w stanie zaufać przydzielonemu na stałe adwokatowi.

Jest to szczególnie istotne, i zdajemy sobie z tego sprawę, że dzielenie się prywatnymi informacjami, często intymnymi, jest zawsze problematyczne i może tworzyć pewną barierę, która z kolei może odbić się na jakości świadczonych usług. Dzieje się tak chociażby względu, że adwokat nie będzie miał wszystkich niezbędnych informacji do poprowadzenia danej sprawy.

Nawiązanie kontaktu z Multikancelarią

Kontakt z Multikancelarią można nawiązać na kilka różnych sposobów – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Multi kancelarii.

Proszę mieć na względzie, że w każdym przypadku wyżej wymienionych sposobów kontaktu Multikancelaria ma wypracowane odpowiednie systemy, dzięki którym Klient w sposób sprawny zostaje przydzielone właściwemu adwokatowi, który w dalszej kolejności udziela pomocy prawnej zainteresowanemu.

Pierwsze spotkanie z adwokatem Multikancelarii

Pierwsze spotkanie w Multikancelarii może być stresujące, i z tego również doskonale zdajemy sobie sprawę. Wobec takiej sytuacji już w trakcie rozmowy wstępnej z adwokatem uzyskają Państwo informacje na temat miejsca i daty spotkania, dokumentów jakie należałoby wziąć ze sobą na spotkanie, tak, aby móc rozpocząć świadczenie pomocy prawnej przez adwokata w jak najszybszym terminie.

Korzystając dodatkowo z dobroci doby elektronicznej, możliwe jest, aby dokumentacja została przed spotkaniem wysłana na adres Multikancelarii, dzięki czemu przydzielony adwokat będzie mógł zapoznać się z dokumentacją jeszcze przed spotkaniem, co tym bardziej ułatwi jego przebieg.

Kto jest obecny na spotkaniu z adwokatem?

Spotkanie w Multi kancelarię zawsze odbywa się bez obecności osób trzecich, to jest tylko przy udziale adwokata i klienta. Oczywiście Klient może zjawić się w Kancelarii z osobą bliską, rodziną lub przyjacielem. Brak osób trzecich w tym przypadku należy rozumieć jako brak osób postronnych, w tym m.in. współpracowników adwokata, jako atmosferę spokoju i skupienia adwokata na problemie Klienta.

Czas trwania spotkania

Spotkanie z adwokatem trwa przeciętnie około 1 godziny, niemniej upływ tego czasu nie spowoduje automatycznie zakończenie samego spotkania. W sytuacji, gdy w trakcie spotkania ma odbyć się przygotowanie strategii działania w trakcie rozprawy, trzeba zdawać sobie sprawę, że takie spotkanie z adwokatem może potrwać nieco dłużej, niemniej każdorazowo Klient jest informowany o takich okolicznościach przez adwokata.

O czym Klient mówi na pierwszym spotkaniu

W trakcie pierwszego spotkania Klient powinien być przygotowany na swego rodzaju swobodną wypowiedź w stosunku do adwokata, w trakcie której przedstawi swój punkt widzenia w danej sprawie, przedstawi najważniejsze okoliczności faktyczne związane ze sprawą, jak również wyrazi wolę określonego działania lub podjęcia konkretnych kroków prawnych wspólnie z adwokatem.

Jest to istotne z punktu widzenia dobrze udzielonej porady prawnej, albowiem ma ona na celu realizację potrzeb klienta, a bez wiedzy na temat ich wyglądu, jest to najczęściej niemożliwe.

Oczywiście przedstawiony przez Klienta stan faktyczny jest poddawany przez adwokata analizie prawnej, pod kątem obowiązujących w Polsce przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tak aby już na samym początku adwokat mógł względnie ustalić kierunek dalszego działania, dalszych kroków prawnych.

Jakie informacje Klient uzyska od adwokata w trakcie pierwszego spotkania?

Muszą sobie Państwo zdawać sprawę z tego, że wizyta w Kancelarii nie zawsze będzie równała się potwierdzeniem przez adwokata stanowiska Klienta czy wdrożeniem działań, które będą miały na celu realizację żądań Klienta.

Czasami bowiem dochodzi do sytuacji, kiedy przedstawiona przez Klienta sprawa jest niemożliwa do przeprowadzenia, powinna być przeprowadzona w innym zakresie, niżby tego chciał Klient lub konieczne jest podjęcie zupełnie innych działań, aby móc zabezpieczyć prawa przysługujące Klientowi. O takiej sytuacji każdorazowo będą Państwo informowani przez przydzielonego adwokata. Takie stanowisko ma bowiem na celu przede wszystkim ochronę interesów Klienta przez adwokata, w tym zwłaszcza przez udzielenie prawidłowej porady prawnej.

Czy spotkanie z adwokatem kończy się udzieleniem końcowej porady prawnej?

Trzeba mieć również na względzie, że pierwsze spotkanie z adwokatem nie zawsze może skończyć się udzielenie ostatecznej porady prawnej. O ile bowiem adwokat jest osobą, która wie jak interpretować i stosować przepisy prawa, o tyle często przed ostatecznym wypowiedzeniem się adwokat musi poddać gruntownej analizie zagadnienie przedstawione przez Klienta, tak, aby w sposób pełny i prawidłowy dostosować do przedstawionego stanu faktycznego wszystkie możliwe do wykorzystania przepisy prawa.

To z kolei prowadzi do sytuacji, że w trakcie spotkania z adwokatem Klient uzyskuje wstępną informacje co do sprawy, często proszony jest przez adwokata o przedstawienie dodatkowej dokumentacji w sprawie, a w dalszym zakresie jest informowany przez adwokata o tym, co można z jego sprawą zrobić.

Zakres usług Multikancelarii

W Multikancelarii uzyskają Państwo szeroki wachlarz usług prawnych, które będą realizować państwa potrzeby. Adwokaci Multikancelarii udzielają porad prawnych, sporządzają opinie prawne, analizują sprawy sądowe pod kątem merytorycznym, materialnym i procesowym, dokonują analizy aktualnego stanu faktycznego lub sytuacji przedsiębiorstwa i proponują konkretne rozwiązania prawne, reprezentują w trakcie postępowań sądowych, przed prokuraturami oraz innymi organami administracji państwowej.

Polubowne metody załatwienia sporu

Pierwsza wizyta w kancelarii często bowiem jest tylko przedsionkiem do podejmowania dalszych inicjatyw adwokata związanych z problemem prawnym Klienta. Oczywiście nie zawsze mówimy tutaj o wszczęciu postępowania sądowego, albowiem w Multikancelarii w pierwszej kolejności uzyskają Państwo od adwokata pomoc prawną związaną z polubownymi sposobami załatwienia sprawy, tak aby spróbować ograniczyć czas oraz wydatki związane z prowadzeniem sprawy sądowej lub administracyjnej.

Dodatkowo jest to istotne z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują, że w sporach cywilnych zawsze należy na etapie sądowym wykazać, że podjęło się próby polubownego załatwienia sprawy, np. wystosowano wezwanie do zapłaty czy wezwanie do zaprzestania naruszenia własności lub dobra prawnego.

Reprezentacja przed sądami, prokuraturami i innymi organami administracji państwowej

Z uwagi na to, że współpracujący z Multikancelarią adwokaci posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, jeżeli okoliczności sprawy wymagają podjęcia się takiego działania, to z pewnością obok wspomnianej porady prawnej czy opinii w Multikancelarii uzyskają Państwo pomoc z wszczęciem i prowadzeniem postępowania sądowego lub administracyjnego, gdzie na każdym etapie otrzymają Państwo wsparcie adwokata.

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe co do zasady może zostać zainicjowane w trojaki sposób – złożeniem pozwu sądowego, złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania, którzy sporządzi adwokat, jak również zawiadomieniem sądu o okolicznościach, które uzasadniają wszczęcie przez sąd postępowania z urzędu.

Pozew od wniosku różni się w rzeczywistości nomenklaturą, albowiem pozwy inicjują postępowanie procesowe, z kolei wnioski inicjują postępowanie nieprocesowe, jest jednak istotne z punktu widzenia w samej sprawy, albowiem strona która chce rozpocząć postępowanie musi samodzielnie i we właściwy sposób złożyć pismo inicjująca postępowanie. Nieoceniona może okazać się w tym miejscu pomoc adwokata Mulitkancelarii, który przygotuje właściwe pismo, ustali właściwość sądu, przedstawi informacje na temat opłat sądowych i sposobu ich wniesienia.

Zasady rozliczenia z Multikancelarią

Klient korzystający z pomocy prawnej Multikancelarii ma możliwość skorzystania z kilku opcji rozliczenia się za udzieloną pomoc prawną. W ramach współpracy można skorzystać z opcji ryczałtowego wynagrodzenia za sprawę lub stawki godzinowej, w zależności od formy współpracy, w tym doraźnego lub stałego charakteru.

Co istotne – Klient jeszcze przed sprawą uzyskuje pełną informację na temat kosztów, jakie należy ponieść w sprawie, w tym o przewidywanych kosztach sądowych, dzięki czemu w trakcie świadczenia pomocy prawnej nie dojdzie do sytuacji, gdy Klient zostanie zaskoczony dodatkowym wydatkiem związanym z powierzoną sprawą.

Zapraszamy do kontaktu – adwokat Sokółka Multikancelaria