Odszkodowania Białystok

Multikancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw w szeroko rozumianym zakresie odszkodowań, zarówno związanych ze szkodą na osobie, w mieniu oraz w każdym innym przypadku, kiedy sprawca zdarzenia w swoim zachowaniem doprowadza do powstania szkody majątkowej i/lub niemajątkowej.

Mowa tutaj w szczególności o wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, w wypadkach losowych, błędach medycznych, nienależytym lub całkowitym niewykonaniu umowy czy o wypadkach rolniczych.

Obok klasycznego odszkodowania, które stanowi rekompensatę za wspomniany uszczerbek w majątku, w sprawach o odszkodowanie Multikancelaria dochodzi również należności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jeżeli oczywiście istnieją ku temu podstawy faktyczne.

Co się tyczy zadośćuczynienia, dotyczy ono naprawienia szkody niemajątkowej, czyli właśnie wspomnianej krzywdy, która polega na cierpieniach fizycznych i psychicznych, która związana jest z wewnętrznymi następstwami danego zdarzenia u Klienta. Może to być krzywda wywołana śmiercią osoby bliskiej, krzywda w postaci utraty możliwości trenowania swojego ulubionego sportu na skutek poważnego złamania ręki, krzywda w postaci obawy przed prowadzeniem pojazdu samochodowego z uwagi na udział w wypadku drogowym, czy obawa przed zwierzętami powstała na skutek pogryzienia przez psa. Takich przykładów można wyliczać w nieskończoność, niemniej każda sprawa ma swoją specyfikę, w której to Multikancelaria potrafi fachowy i merytoryczny sposób doradzić, zarówno pod kątem zasadności dochodzenia danego roszczenia, jak również jego wysokości.

Bogate orzecznictwo powstałe w oparciu o art. 444 Kodeksu cywilnego (zasady ustalania zadośćuczynienia) pozwala każdorazowo ocenić stopień krzywdy, dzięki czemu przy pomocy Multikancelarii mogą Państwo uzyskać właściwą i satysfakcjonującą kwotę, która zrekompensuje szkodę, ale również doznany ból i cierpienie.

Wszczynające sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie trzeba mieć na względzie, że to na osobie, która występuje do sądu z określonym żądaniem, ciąży obowiązek udowodnienia zasady ponoszenia odpowiedzialności, jak również samej wysokości takiej odpowiedzialności. W tym zakresie w sposób jasny zasada ta została utrwalona w art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ta dodatkowo znajduje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, między innymi w art. 232, zgodnie z którym strona może wskazywać w postępowaniu na fakty oraz dowody, które potwierdzają wszelkie jej twierdzenia.

W przypadku spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie konieczne jest wykazanie szeregu przesłanek, które pozwolą sądowi zasądzić na Państwa rzecz pełne odszkodowanie i odpowiednią kwotę zadośćuczynienia. Te przesłanki to przede wszystkim określenie podstawy odpowiedzialności, która może zostać oparta na winie lub ryzyku (w skrajnym przypadku w oparciu o zasadę słuszności). Te trzy zasady odpowiedzialności występują od siebie niezależnie, przypisane są do różnego rodzaju zdarzeń, z jakimi możemy mieć do czynienia, przy czym to na inicjującym postępowanie spoczywa obowiązek ustalenia, w oparciu o jakie przepisy będzie dochodził odszkodowania i zadośćuczynienia.

Trzeba też wskazać, że powyższe zasady dotyczą zarówno odpowiedzialności deliktowej jak i kontraktowej, czyli tej wynikającej z umowy.

Obok wskazania zasad odpowiedzialności trzeba mieć również na względzie, aby wykazać adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą, która miała miejsce. W praktyce często wykazać trzeba również, że nie wystąpiły żadne przesłanki ekskulpacyjne (wyłączające winę) lub egzoneracyjne (wyłączające odpowiedzialność na zasadzie ryzyka), jeżeli obowiązany do naprawienia szkody powołuje się na nie. Dopiero tak odpowiednio udowodnione żądanie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia ma możliwość przynieść korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta.

Multikancelaria w sposób rzeczowy podchodzi do przedstawionego przez Klienta problemu, z tego też względu w pierwszej kolejności wiedza specjalisty i energia w sprawie poświęcona jest przede wszystkim na rzeczowe przygotowanie wszystkich okoliczności sprawy, przygotowanie koncepcji procesu udowodnienia twierdzeń Klienta, czy strategii związanej z hipotetycznym działaniem drugiej strony, tak aby w jak największym stopniu zminimalizować niechciane niespodzianki w toku sprawy.

Po wstępnej, merytorycznej analizie zagadnienia i wskazaniu potencjalnych ścieżek działania następuje inicjacja postępowania polubownego, która zawsze musi stanowić etap poprzedzający wystąpienia do sądu. Polega ono na wysłaniu do osoby obowiązanej do naprawienia szkody wezwania do zapłaty, z wyszczególnieniem kwoty i daty jej zapłaty.

W dalszym zakresie Multikancelaria wspiera swoich Klientów poprzez wszczynanie i reprezentowanie w trakcie postępowań sądowych, które mają doprowadzić do uzyskania przez Klienta należnego odszkodowania i/lub odpowiedniego zadośćuczynienia.

Na samym końcu należy wskazać, że Multikancelaria w trakcie sprawy o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie współpracuje z profesjonalnymi pełnomocnikami, to jest adwokatami radcami prawnymi, którzy posiadają gruntowne wykształcenie prawnicze i doświadczenie w zakresie spraw o odszkodowanie, dzięki czemu Multikancelaria może zapewnić profesjonalną obsługę w pełnym zakresie tego słowa.