Prawo karne

Prawo karne to ogół przepisów, które stanowią o sposobie odpowiedzialności sprawcy czynu karalnego. Dzielimy je na przepisy materialne, procesowe oraz wykonawcze. Źródła prawa karnego to m.in. Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego czy Kodeks karny wykonawczy.


Powyższe akty prawne, idąc kolejno, pozwalają ustalić:

  • cechy, jakie musi spełniać sprawca danego czynu, aby mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności oraz sam opis czynu zabronionego;
  • w jaki sposób należy prowadzić postępowanie karne, w tym jakie prawa i obowiązki związane są z sądem, prokuratorem, obrońcą i samym oskarżonym;
  • w jaki sposób dochodzi do wykonania nałożonej na skazanego kary (grzywny, ograniczenia i pozbawienia wolności) oraz jakie prawa i obowiązki związane są z osobą skazanego.


JAKA JEST ROLA KANCELARII W SPRAWACH KARNYCH?

Kancelaria współpracuje z adwokatami, którzy mogą reprezentować Klienta zarówno jako obrońca oskarżonego oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria świadczy usługi na każdym z etapów postępowania karnego, w tym podczas postępowania przygotowawczego (składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy branie udziału w czynnościach dochodzenia; merytoryczny nadzór na czynnościami organów ścigania; składanie wniosków dowodowych; składanie wniosków o zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego), na etapie postępowania sądowego (reprezentacja oskarżonego i obwinionego przed sądem; sporządzanie skarg, apelacji i zażaleń; udział w rozprawach i posiedzeniach, w tym podejmowanie inicjatywy dowodowej oraz dbanie o prawidłowy przebieg samego postępowania dowodowego) oraz w trakcie postępowania wykonawczego (sporządzanie wniosków i reprezentacja m.in. w sprawach o: zatarcie skazania, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy ułaskawienie).

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś.

+48 579 615 707

biuro@multikancelaria.pl