Prawo rolne

Jak powszechnie się przyjmuje – prawo rolne to zbiór norm prawnych, które regulują stosunki związane z kształtowaniem ustroju rolnego oraz produkcji rolnej i rynku rolnego.

Funkcjonujący w Polsce producenci rolni, hodowcy, przetwórcy oraz inne podmioty związane z szeroko rozumianą branżą rolną i spożywczą w swojej codziennej działalności, obok ciężkiej pracy w gospodarstwie, muszą być na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi nie tylko przez polskiego ustawodawcę, ale również w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej, które często należy stosować bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do polskiego porządku prawnego.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY KANCELARIA?

Nie sposób zapomnieć, że świadczenie usług rzecz rolników i producentów rolnych
Kancelaria świadczy pomoc prawna na rzecz rolników i producentów rolnych w ramach szeroko rozumianego prawa rolnego oraz prawa regulującego działalność rolniczą.

Kancelaria w szczególności świadczy pomoc poprzez bieżące doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów związanych z rolnictwem i samą produkcją rolną (od umów kontraktacji, poprzez ubezpieczenia upraw rolnych po umowy związane z obrotem nieruchomościami – sprzedaż, dzierżawa, najem czy użytkowanie).
Swoją wiedzą i umiejętnościami Kancelaria wspomaga rolników w dochodzeniu zaległych należności oraz kwot tytułem odszkodowania za szkody łowieckie i inne szkody wyrządzone przez zwierzęta, ale również towarzyszy w postępowaniu egzekucyjnym, wspierając Klientów będących dłużnikami.

Obok prawa cywilnego rolnicy i producenci rolni uczestniczą w postępowaniach administracyjnych, i również w tym zakresie Kancelaria stara się kompleksowo wspierać swoich Klientów. Dotyczy to reprezentowania przed organami administracji publicznej czy sporządzania i opiniowania wniosków inicjujących postępowanie, pism odnoszących się do trwających czynności postępowania lub odwołań, skarg i zażaleń, jeżeli takowe przysługują na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Wsparcie Klienta odbywa się również na płaszczyźnie sądowoadministracyjnej, jako kolejnego etapu postępowań administracyjnych.

Kancelaria jest świadoma jak spore trudności może konieczność ciągłego wynajdowania i opanowywania przepisów prawa krajowego i unijnego, przy jednoczesnej świadomości występowania skorelowanych z nimi przepisami prawa cywilnego, handlowego czy administracyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś.

+48 579 615 707

biuro@multikancelaria.pl