Prawo spadkowe Sokółka

Śmierć człowieka wywiera wpływ nie tylko na kwestia naszego stanu psychicznego, ale również pojmowany jest jako zdarzenie prawne, z którym ustawa – w tym przypadku Kodeks cywilny, wiąże określone konsekwencje. Warto jest zaznaczyć, że prawo spadkowemu poświęcona została cała księga IV, przepisy od artykułu 922 do artykułu 1087. 

To dzięki powyższym przepisom jesteśmy w stanie ustalić co dzieje się sprawa mi zmarłego odnośnie rzeczy ruchomych i nieruchomości, jaki będzie dalsze losy w stosunków umownych, których stroną był zmarły; jak w dalszym zakresie potoczą się sprawy sądowe, w których uczestnikiem był zmarły; co się stanie z dotychczasowymi obowiązkami publicznoprawnymi spadkodawcy; czy wreszcie jakie prawa i obowiązki osobiste zmarłego wygasną z chwilą śmierci.

Przepisy prawa spadkowego spełniają bardzo ważne funkcje w życiu człowieka. To przede wszystkim umacnianie więzi rodzinnych przez ustalenie zasad sukcesji generalnej pomiędzy członkami rodziny, którzy w rozumieniu przepisów księgi IV kodeksu cywilnego są uprawnieni z mocy prawa do wstąpienia sprawa zmarłego spadkodawcy. Z drugiej strony przepisy prawa spadkowego dają duże pole do manewru samemu spadkodawcy, który jeszcze za życia może dokonać rozporządzenia z przedmiotami należącymi do jego majątku, może powołać dodatkowe osoby do dziedziczenia na podstawie stosownego testamentu, czy wreszcie dokonać takich zmian statusu ruchomości i nieruchomości, jakie posiada, aby jego następcy prawni nie musieli spierać się między sobą o sposób podziału, czy rozdysponowania majątkiem. 

Zespół Multikancelarii pomoże w pierwszej kolejności określić podstawowe kwestie związane z prawem spadkowym, to ustalenie, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym lub testamentowym, oraz kiedy mogą wystąpić oba sposoby ustalania kręgu spadkobierców.

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia w sytuacji, kiedy spadkodawca nie pozostawił z żadnego testamentu, jak również sytuację kiedy całość lub część pozostawionego testamentu będzie nieważna. Dzięki pomocy prawnej w Multikancelarii dowiedzą się Państwo, jaka jest kolejność bliższych i dalszych krewnych, którzy są uprawnieni do dziedziczenia testamentowego, co się dzieje, gdy jeden z spadkobierców nie może lub nie chce być spadkobiercą, jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać z sądu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, o czym również kilka słów w dalszej części.

Z kolei dziedziczenie testamentowe to szczególny rodzaj dziedziczenia, kiedy zmarły nam bliski pozostawił po sobie testament zwykły lub testament szczególny. Testamentem zwykłym mamy do czynienia kiedy spadkodawca sporządzi go własnoręcznie, w formie aktu notarialnego bądź przed urzędnikiem państwowym. z kolei testamenty szczególne to takie, które mogą powstać w wyjątkowych sytuacjach życiowych, na przykład testament podróżny lub testament ustny. Aby jedna i druga forma dziedziczenia testamentowego była ważna, najpierw należy upewnić się, czy sporządzone testamenty są prawidłowe, to znaczy, czy spełnione zostały wszystkie przesłanki, jakie przewiduje Kodeks cywilny do tego, aby testament był ważny. Po wyjaśnieniu powyższego również musi zostać wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, w odróżnieniu jednak od dziedziczenia ustawowego, w takim postępowaniu konieczne jest przedstawienie testamentu zmarłego, a jeżeli był to na przykład testament ustny, niezbędne jest stawienie się świadków, którzy byli obecni przy zmarłym przed śmiercią i słyszeli rozporządzenia testamentowe.

Na terenie miasta Sokółki znajduje się Sąd Rejonowy, którego jeden z wydziałów, Wydział Cywilny, rozpatruje sprawy z zakresu prawa spadkowego. Dotyczy to zarówno spraw w trybie procesowym (np. pozew o zachowek), jak i nieprocesowym (wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o dział spadku). 

Ponadto mieszkańcy Sokółki oraz pobliskich miejscowości, niezadowoleni z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji Sądu Rejonowego w Sokółce, Mają możliwość złożenia środka odwoławczego, który rozpoznawany będzie przez Sąd Okręgowy w Białymstoku.