Prawo spadkowe Suwałki

Multikancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach związanych z prawem spadkowym.
Trzeba mieć na względzie, że każdy z nas w ciągu swojego życia ma do czynienia z tą gałęzią
prawa, czy to jako przyszły spadkodawca lub spadkobierca.


Dzięki merytorycznej i profesjonalnej pomocy prawnej ze strony Multikancelarii dowiedzą
się Państwo w jaki sposób rozwiązać wszelkie problemy związane ze spadkobraniem.
W pierwszej kolejności współpracujący z Multikancelarią prawnicy badają sprawę
merytorycznie, dzięki czemu są w stanie wytyczyć właściwą ścieżkę do osiągnięcia
pożądanego celu, tj. ustalenie warunków dziedziczenia, statusu majątku spadkowego i jego
dalszego przeznaczenia czy wreszcie ochrony przed długami spadkowymi.


W większości przypadków pierwsze kroki jakie będą mogli Państwo dokonać dzięki wsparciu
Multikancelarii to uzyskanie postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku,
gdzie postępowanie takie toczyć będzie się w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, w Wydziale
Cywilnym.


W toku tej sprawy mogą być Państwo reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników,
to jest adwokatów lub radców prawnych, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu tego
typu spraw, dzięki czemu również będą w stanie na bieżąco i z korzyścią dla Klienta
reagować na wszelkie okoliczności w sprawie.


W trakcie tego postępowania sąd rozstrzygnie o sposobie dziedziczenia, przy czym może być
on dwojaki: dziedziczenie z ustawy lub według porządku wskazanego w testamencie
spadkodawcy. Dodatkowo w takim postępowaniu poruszane mogą być kwestie ważności
testamentu, zdolności testowania spadkodawcy w momencie jego sporządzania, co rzutować
będzie na dalszy kształt grupy osób uprawniony do spadku. Zdarzyć się bowiem może, że
mimo istnienia testamentu własnoręcznego, dojdzie do dziedziczenia z pominięciem
postanowień w nim zawartych.


Postępowanie w zakresie stwierdzenie nabycia spadku to oczywiście jeden z elementów
złożonych spraw z zakresu prawa spadkowego, niemniej zawsze pojawia się na początku i
rzutuje na przyszłe prawa i obowiązki spadkobierców.
Nie można zapominać że w momencie, kiedy ustalone zostanie grono spadkobierców, nadal
nie wiadomo jakie składniki majątku spadkowego i komu mają przypaść. Multikancelaria
pomaga swoim Klientom na etapie próby polubownego załatwienia sprawy dotyczącej

takiego majątku, prowadząc negocjacje z pozostałymi spadkobiercami, jak również
proponując całościowe rozwiązanie dla wszystkich uprawnionych do spadku.
Jeżeli spadkobiercy nie dojdą do porozumienia na etapie przedsądowym, wówczas prawnicy
współpracujący z Multikancelarią są w stanie zapewnić profesjonalną pomoc, zastępstwo
prawne w toku sprawy sądowej, chociażby o dział spadku połączony z podziałem majątku
wspólnego i zniesieniem współwłasności.
Całość usług oferowanych przez Multikancelarię z zakresu prawa spadkowego skierowana
jest do mieszkańców Suwałk i miejscowości sąsiadujących, dla których sądem właściwym do
prowadzenia spraw spadkowych będzie Sąd Rejonowy w Suwałkach. Dodatkowo, w
przypadku gdy charakter sprawy spowoduje że sądem rzeczowo właściwym będzie Sąd
Okręgowy w Suwałkach, również w tym zakresie mogą państwo liczyć na profesjonalną
pomoc prawną.