Regulamin strony

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ONLINE PRZEZ TUMKIEWICZ SP. Z O.O.

Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa:

 1. warunki i zasady udzielania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.multikancelaria.pl w zakładce „Porady prawne online”,
 2. warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Udzielanie porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.multikancelaria.pl w zakładce „Porady prawne online” może się odbywać wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.multikancelaria.pl w zakładce „Porady prawne online” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości, bez żadnych zastrzeżeń.

§ 3

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Porada prawna online – porada prawna udzielona za pośrednictwem sieci Internet po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego w danej sprawie, a polegająca na sporządzeniu, za ustalonym z Klientem wynagrodzeniem, odpowiedzi na pytanie postawione przez Klienta (Pytanie) za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.multikancelaria.pl w zakładce Porady prawne online oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. Kancelaria – Tumkiewicz sp. z o.o., Legionowa 28/lok. 201
   15-281 Białystok, KRS 0000837089, REGON 385894298, NIP 5423399489
  3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Porad prawnych online. Za Klienta uważa się dany podmiot prawa od momentu wysłania Pytania na adres e-mail Kancelarii poprzez Formularz,
  4. Pytanie – wiadomość pochodząca od Klienta a przesłana do Kancelarii za pomocą Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.multikancelaria.pl w zakładce „Porady prawne online”, zawierająca opis stanu faktycznego danej sprawy wraz z zapytaniem dotyczącym analizy stanu prawnego tej sprawy i sytuacji prawnej Klienta,
  5. Wynagrodzenie – ustalona indywidualnie z Klientem cena za udzielenie Porady prawnej online wyrażona w polskich złotych wraz z uwzględnieniem należnego podatku VAT (cena brutto) lub możliwa do wyboru kwota usługi prawnej, przewidziana na stronie internetowej www.multikancelaria.pl,
  6. Zlecenie – przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@multikancelaria.pl oświadczenie Klienta stanowiące akceptację warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, za udzielenie Porady prawnej online, skierowane do wspólników Kancelarii będące podstawą udzielenia Porady prawnej online,
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Niniejszy regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1495) o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wskazując, że §8 niniejszego regulaminu stanowi regulacje o osobie fizycznej, będącej przedsiębiorcą i zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zasady udzielania Porad prawnych online

§ 4

 1. Korzystanie z Porad prawnych online jest dobrowolne.
 2. W celu uzyskania Porady prawnej online Klient zobowiązany jest wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.mulyikancelaria.pl w zakładce „Porady prawne online”, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, temat porady oraz formułując Pytanie, a następnie klikając przycisk „Wyślij wiadomość”. Klient może również dołączyć do wiadomości załączniki o wielkości nie większej niż 25 MB.
 3. Ponadto Klient może wybrać opcję 30 minutowej porady prawnej z opcją bezpośredniej płatności dostępnej na stronie internetowej www.multikancelaria.pl oraz www.multikancelaria.pl. 

§ 5

 1. Po otrzymaniu wiadomości zawierającej Pytanie oraz dane wskazane w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Kancelaria w terminie 3 dni roboczych przekazuje Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o wysokości Wynagrodzenia oraz zawierającą numer rachunku bankowego Kancelarii i inne dane potrzebne do dokonania przelewu kwoty Wynagrodzenia.
 2. Przygotowanie informacji o wysokości Wynagrodzenia jest bezpłatne.
 3. Klient nie jest zobowiązany do zlecenia udzielenia Porady prawnej online po otrzymaniu informacji o wysokości Wynagrodzenia.

§ 6

 1. Klient akceptujący wysokość Wynagrodzenia za udzielenie Porady prawnej online zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wysokości Wynagrodzenia, przesłać na adres email Kancelarii: biuro@multikancelaria.pl, Zlecenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. f niniejszego Regulaminu oraz uiścić ustaloną kwotę Wynagrodzenia na wskazany przez Kancelarię numer rachunku bankowego. Brak przesłania przez Klienta Zlecenia oraz uiszczenia ustalonej kwoty Wynagrodzenia we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację przez Klienta z uzyskania Porady prawnej online. W celu usprawnienia przesyłu informacji, zaleca się Klientowi przesłanie na adres poczty elektronicznej Kancelarii: biuro@multikancelaria.pl potwierdzenia dokonanego przelewu w formie elektronicznej. 
 2. Wysyłając Zlecenie, Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia przez Kancelarię faktury lub rachunku za udzielenie Porady prawnej online, tj. firmę/imię i nazwisko, adres siedziby/adres zamieszkania oraz NIP (w przypadku podmiotów posiadających NIP).
 3. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać dokładnie, jakiego Zlecenia dotyczy płatność.
  • 7
 4. Kancelaria przystępuje do realizacji Zlecenia po zaksięgowaniu Wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii. Umowa w przedmiocie udzielenia Porady prawnej online zostaje zawarta w dniu zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii.
 5. Kancelaria udziela Porady prawnej online w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania Wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii, wysyłając na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość zawierającą odpowiedź na Pytanie lub kontaktując się telefonicznie z Klientem. 
 6. Kancelaria udziela Porad prawnych online w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Kancelaria jest uprawniona do zadawania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego będącego przedmiotem Zlecenia.
 7. Nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na pytania dodatkowe w terminie 5 dni roboczych, uniemożliwiające Kancelarii rzetelne i wyczerpujące udzielenie Porady prawnej online, upoważnia Kancelarię do odmowy udzielenia Porady prawnej online. W wyżej opisanym przypadku czas na udzielenie przez Kancelarię Porady prawnej online należy liczyć od dnia udzielenia przez Klienta odpowiedzi na ostatnie z zadanych pytań dodatkowych. O braku możliwości udzielenia Porady prawnej online z uwagi na brak niezbędnych informacji o stanie faktycznym lub brak odpowiedzi na dodatkowe pytania, Kancelaria zawiadamia Klienta wysyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub informuje go telefonicznie. 
 8. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie Porady prawnej online na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Odstąpienie od umowy

§ 8

 1. Konsument może odstąpić od umowy o udzielenie Porady prawnej online bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Odstąpienie od umowy o udzielenie Porady prawnej online następuje przez wypełnienie i podpisanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Kancelarii: biuro@multikancelaria.pl
  • 9

Konsument traci prawo odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online po spełnieniu świadczenia, tj. po udzieleniu Porady prawnej online, o czym zostanie każdorazowo powiadomiony w wiadomości e-mail zawierającej informację o wysokości Wynagrodzenia lub w momencie wyboru płatności bezpośredniej.

§ 10

W razie odstąpienia od umowy o udzielenie Porady prawnej online przed wysłaniem przez Kancelarię odpowiedzi na Pytanie, Kancelaria zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Konsumenta, z którego zapłacone zostało Wynagrodzenie.

Dane osobowe

 1. 11
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 3. Na stronie internetowej www.multikancelaria.pl znajduje się „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Tumkiewicz sp. z o.o.”, która jest dostępna dla każdego Klienta korzystającego z „Porad prawnych online” i zawiera wszelkie informacje wymagane przez RODO.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 12

 1. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawarcie umowy o udzielenie Porady prawnej online jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 13

 1. Usługodawcami usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin są:
 2. Usługodawcy jako radcowie prawni wykonują zawód w oparciu o zbiór zasad etyki zawodowej znajdujący się w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., którego treść dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

§ 14

 1. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kancelaria, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologię JavaScript,
  2. połączenie z siecią Internet.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Kancelaria zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Klienta, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
  2. programy szpiegujące – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi tego programu,
  3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję,
  5. włamanie do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. narzędzi hakerskich.
 5. Klient, aby uniknąć zagrożeń opisanych w powyższym ustępie, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (firewall),
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. szyfrowanie transmisji danych,
  5. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym.

§ 15

Kancelaria zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 16

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 – § 19 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

Reklamacje

§ 17

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności wspólników Kancelarii względem Klienta, jeżeli udzielona Porada prawna online ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Kancelaria jest zobowiązania udzielić Klientowi Porady prawnej online wolnej od wad.

§ 18

 1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Tumkiewicz sp. z o.o., ul. Krakowska 5/605, 15-875 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@multikancelaria.pl
 2. W opisie reklamacji Klient powinien wskazać, że reklamacja dotyczy świadczenia „Porady prawnej online”. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko Klienta zgłaszającego reklamację,
  2. adres zamieszkania Klienta i adres jego poczty elektronicznej,
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia
  4. wskazanie żądań Klienta.
 3. Kancelaria ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Kancelarii w powyższym terminie oznacza, że Kancelaria uznała reklamację za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie, w której Klient złożył reklamację.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego.
  1. 19
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 (bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00).
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Uprawnienia konsumenta przysługujące podmiotom o jakich mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu

§ 20

 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 (tj. niedozwolone postanowienia umowne – klauzule abuzywne), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Przepisy o rękojmi za wady rzeczy, odnoszące się do konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w dziale o roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte Rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 t.j.) – prawo odstąpienia od umowy – stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sprzedawca dokonuje oceny charakteru zawieranej umowy na podstawie oświadczenia kupującego oraz danych o przedmiocie wykonywanej przez kupującego działalności gospodarczej, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w momencie dokonywania zakupu.

Postanowienia końcowe

§ 21

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.